KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

Formmed Centrum Leczenia Wad i Zaburzeń Rozwojowych
  1. Podmiot leczniczy Formmed udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie oraz nieodpłatnie w zakresie objętym umową z NFZ.
  2. W przypadku, gdy Formmed nie jest w stanie udzielić potrzebnego świadczenia zdrowotnego, w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia Pacjenta, Pacjent kierowany jest do hospitalizacji w innym szpitalu.
  3. Podmiot leczniczy Formmed może odmówić przyjęcia do szpitala Pacjenta z dolegliwościami istotnie utrudniającymi przeprowadzenie zabiegu i podwyższającymi ryzyko powikłań.
  4. Udzielenie świadczenia zdrowotnego następuje po uprzednim umówieniu się na określony termin na wizytę, badanie lub inne świadczenia zdrowotne (osobiście w rejestracji placówki bądź telefonicznie: (22) 827 48 22 / (22) 350 47 05).
  5. Informacja o sposobie zapisania się na listę osób oczekujących na wykonanie świadczenia.

Na listę oczekujących wpisywani są pacjenci oczekujący na udzielenie świadczenia, jeżeli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia. Wpisu na listę oczekujących dokonuje się w chwili zgłoszenia w dniach i godzinach pracy poradni/oddziału. Umieszczenie na liście oczekujących odbywa się zgodnie z określoną kategorią medyczną i według kolejności zgłoszeń.

Przy zapisie uwzględnia się 2 kategorie medyczne pacjentów:

  1. przypadek pilny – jeśli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia;
  2. przypadek stabilny – to pacjent, który nie znajduje się w stanie wymagającym nagłej interwencji medycznej i nie został zaliczony do przypadków pilnych.

Planowany termin udzielenia świadczenia oznaczony jest poprzez wskazanie daty: dzień, miesiąc i rok planowania. Pacjent otrzymuje pisemną informację o wyznaczonym terminie wykonania świadczenia.

W razie zmiany stanu zdrowia świadczeniobiorcy, wskazującej na potrzebę wcześniejszego niż w ustalonym terminie udzielenia świadczenia, świadczeniobiorca informuje o tym świadczeniodawcę, który, jeżeli wynika to z kryteriów medycznych, koryguje odpowiednio termin udzielenia świadczenia i informuje niezwłocznie świadczeniobiorcę o nowym terminie.
Pacjent ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia poradni/oddziału w przypadku rezygnacji z zaplanowanego świadczenia. W przypadku kiedy pacjent nie stawi się w wyznaczonym terminie bez powiadomienia, zostaje skreślony z listy oczekujących na to świadczenie.
W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, świadczeniodawca informuje świadczeniobiorcę w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wynikającego ze zmiany kolejności udzielenia świadczenia i jej przyczynie. Przepis ten dotyczy również przypadku zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy.

Świadczeniodawca wpisuje za zgodą świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego:

a) numer kolejny,

b) datę i godzinę wpisu,

c) imię i nazwisko świadczeniobiorcy,

d) numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość świadczeniobiorcy,

e) rozpoznanie lub powód przyjęcia,

f) adres świadczeniobiorcy,

g) numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji ze świadczeniobiorcą lub jego opiekunem,

h) termin udzielenia świadczenia,

i) imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu

– w kolejnej pozycji prowadzonej przez siebie listy oczekujących na udzielenie świadczenia;