KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

Korzystając z usług naszej placówki Pacjent ma prawo do:
 • życzliwego traktowania i poszanowania godności osobistej,
 • poszanowania prywatności i zapewnienia intymności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • zachowania tajemnicy o swoim stanie zdrowia, jeśli wyrazi takie życzenie, nawet w stosunku do swoich najbliższych oraz wskazania osoby, która może być informowana,
 • opieki sprawowanej przez personel o kwalifikacjach zapewniających wysoki poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej,
 • przystępnej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, rokowaniach i postępach w leczeniu,
 • informacji o planowanych badaniach, zabiegach, ich przebiegu, ryzyku i korzyściach; jeśli istnieje możliwość zastosowania różnych metod diagnostycznych ma prawo współuczestniczenia w dokonywaniu wyboru,
 • udzielenia pisemnej zgody lub jej odmowy na przeprowadzenie badań, zabiegów operacyjnych lub innych świadczeń zdrowotnych,
 • dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Jego stanu zdrowia oraz udzielonych Mu świadczeń zdrowotnych – na wniosek Pacjenta, Jego opiekuna prawnego lub osoby przez Niego upoważnionej,
 • ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
 • wyboru lekarza, który będzie udzielał świadczenia zdrowotnego spośród przyjmujących w naszej placówce,
 • dochodzenia swoich praw, składania skarg i zażaleń poprzez wystąpienie do osób zapewniających bezpośrednią opiekę lub kierownika placówki.

Pacjentowi nieletniemu przysługują takie same prawa jak Pacjentowi pełnoletniemu, z tą tylko różnicą, że informacja o jego stanie zdrowia przekazywana jest rodzicom lub opiekunom prawnym. Oni także decydują o wyrażeniu zgody lub odmowie na udzielenie proponowanych badań i zabiegów.

Pacjent nieletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo Pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielania świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody opiekuna prawnego lub faktycznego; w takim przypadku na udzielenie świadczenia zdrowotnego wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.