KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

Do obowiązków Pacjenta naszej placówki należy:
 • udzielenie w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia i przebiegu dotychczasowego leczenia,
 • udzielenie pisemnej zgody na wykonanie zabiegu operacyjnego, w szczególności w znieczuleniu ogólnym,
 • okazanie dowodu tożsamości przy rejestracji a także przy odbiorze wyników badań; osoba trzecia, działająca w Jego imieniu, powinna okazać pisemne pełnomocnictwo Pacjenta,
 • stosowanie się do ustalonego w Formmed’zie porządku, w tym do ustalonej kolejności wchodzenia do gabinetu lekarskiego,
 • pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych przez placówkę,
 • przestrzeganie zasady nie wchodzenia do części Formmed’u innej niż przeznaczona do ogólnego użytku pacjentów,
 • zapewnienie odzieży przeznaczonej do pobytu w szpitalu oraz przyborów toaletowych,
 • przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz utrzymanie ładu i porządku w swoim otoczeniu,
 • odnoszenie się z szacunkiem i życzliwością do innych pacjentów oraz personelu Formmed’u,
 • stosowanie się do zaleceń i wskazówek personelu zakładu,
 • spożywanie żywności i napojów w miejscach do tego przeznaczonych,
 • przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i używania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych,
 • stosowanie się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,
 • dbanie o mienie stanowiące własność Formmed’u, w szczególności przedmioty ruchome, urządzenia i aparaturę medyczną,
 • zachowanie w czystości pomieszczeń zakładu, w szczególności nie wylewanie płynów oraz nie wyrzucanie nieczystości czy odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Pacjentowi nie wolno żądać od personelu zakładu świadczenia usług osobistych, niezwiązanych z udzielanym świadczeniem zdrowotnym.

Pacjentowi nie wolno wprowadzać na teren zakładu zwierząt.

Pacjentowi nie wolno wnosić na teren zakładu przedmiotów o dużych rozmiarach, broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych narzędzi i urządzeń, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu.

 

Karta Praw i Obowiązków Pacjenta opracowana została zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta z 06.11.2008r. oraz na podstawie Karty Praw Pacjenta przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia.