UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, ODBIÓR BADAŃ

CENNIK

  1. jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej* – 8,71 zł
  2. jedna strona kopii dokumentacji medycznej** – 0,30 zł
  3. sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych* – 1,74 zł
  4. przygotowanie i wydanie zaświadczenia – 50,00 zł

 Wyjątki od zasady pobierania opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej
– opłat nie pobiera się:

  1. W sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych Zakład ma prawo do nieodpłatnego korzystania z dokumentacji medycznej zakładów opieki zdrowotnej (par. 28 ust. 2 u.p.p. w zw. z art. 77 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)
  2. W sprawach świadczeń emerytalnych i rentowych z FUS, osoby zainteresowane i organy rentowe są zwolnione od wszelkich opłat (par. 28 ust. 2 u.p.p. w zw. z art. 121 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)
  3. w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania  o zdarzeniach medycznych (par. 28 ust. 2a) – obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.
* nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po  ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
**  nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w *;

 
Dokumenty do pobrania:

> Oświadczenie Pacjenta/Opiekuna prawnego (w przypadku Pacjenta małoletniego), dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Formmed Sp. z o.o., Sp. k., upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia, udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz uzyskiwania dokumentacji zdrowotnej Pacjenta.

> Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

> Upoważnienie_do_odbioru_badań

> Oświadczenie o przesłanie dokumentacji medycznej pocztą

Przygotowanie kserokopii dokumentacji medycznej nastąpi w terminie do 14 dni roboczych.