Klinika Formmed po raz kolejny otrzymała Certyfikat systemu zarządzania ISOCERT PN – EN ISO 9001:2015-10

ISOCERT sp. z o.o. sp. k. zaświadcza, że certyfikowana organizacja wprowadziła i stosuje system zarządzania zgodny z wymaganiami: PN- EN ISO 9001:2015-10
nr certyfikatu 145671/C/3
Okres ważności certyfikatu: 20.10.2017 – 06-10-2019

WNIOSKI Z AUDITU

Podczas auditu przeprowadzonego w organizacji nie stwierdzono żadnych niezgodności. System zarządzania wykazał zgodność z kryteriami auditu,  jest skuteczny w odniesieniu do zmian wewnętrznych i zewnętrznych oraz odpowiedni i przydatny do zakresu certyfikacji. Zebrane dowody z auditu  na zgodność i efektywność systemu zarządzania Organizacji pozwoliły także stwierdzić, że system posiada zdolność do zapewnienia, że organizacja klienta spełnia mające zastosowanie wymagania przepisów prawnych i umów, a także zdolność do zapewnienia oczekiwanych wyników skuteczności systemu. 

Personel wykazuje zaangażowanie w utrzymanie, skuteczność i doskonalenie systemu zarządzania, co przyczynia się do poprawy działania organizacji. Funkcjonowanie systemu zarządzania pozwala organizacji na osiąganie swoich celów biznesowych. 

Rekomendowane jest przedłużenie certyfikacji.  Ponieważ audit miał charakter próbki losowej, mogą istnieć niezgodności, których nie stwierdzono w trakcie niniejszego
auditu. Niezgodności te mogą zostać ujawnione w przyszłości (np. w trakcie kolejnego auditu nadzoru lub auditu ponownej oceny). 

ZAKRES CERTYFIKATU

Podczas auditu potwierdzono z organizacją zakres certyfikatu w brzmieniu: Świadczenie usług medycznych w zakresie:

  1. Ambulatoryjnej opieki medycznej w leczeniu stomatologicznym (świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży, program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki, ortodoncja dla dorosłych, świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż., świadczenia ogólnostomatologiczne).
  2. Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradniach gastroenterologicznej dla dzieci i dorosłych, dermatologicznej, zaburzeń i wad rozwojowych dzieci, chirurgii ogólnej dla dzieci i dorosłych, chirurgii plastycznej, otolaryngologicznej, foniatrycznej, logopedycznej, chirurgii szczękowo-twarzowej, ginekologicznej, urologicznej, ortopedycznej, pracowni endoskopii dla dzieci i dorosłych, poradni leczenia bólu, alergologicznej, pracowni USG dla dzieci i dorosłych, poradni preluksacyjnej, poradni psychologicznej, pracowni badania słuchu, fizjoterapii, dietetycznej oraz w punkcie pobrań.
  3. Leczenia szpitalnego w zakresie chirurgii dziecięcej, chirurgii szczękowo-twarzowej dzieci i dorosłych oraz chirurgii plastycznej.