KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

Formmed Centrum Leczenia Wad i Zaburzeń Rozwojowych

 

 1. Podmiot leczniczy Formmed udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie oraz nieodpłatnie
  w zakresie objętym umową z NFZ.
 2. W przypadku, gdy Formmed nie jest w stanie udzielić potrzebnego świadczenia zdrowotnego, w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta, pacjent kierowany jest do hospitalizacji w innym szpitalu.
 3. Podmiot leczniczy Formmed może odmówić przyjęcia do szpitala pacjenta z dolegliwościami istotnie utrudniającymi przeprowadzenie zabiegu i podwyższającymi ryzyko powikłań.
 4. Udzielenie świadczenia zdrowotnego następuje po uprzednim umówieniu się na określony termin na wizytę, badanie lub inne świadczenia zdrowotne (w rejestracji placówki osobiście, za pośrednictwem członków rodziny, osób trzecich bądź telefonicznie: (22) 827 48 22 / (22) 350 47 05).
 5. Informacja o sposobie zapisania się na listę osób oczekujących na wykonanie świadczenia.

Na listę oczekujących wpisywani są pacjenci oczekujący na udzielenie świadczenia jeżeli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia lub najlepszym dla pacjenta terminie. Wpisu na listę oczekujących dokonuje się w chwili zgłoszenia w dniach i godzinach pracy poradni/oddziału. Umieszczenie na liście oczekujących odbywa się zgodnie z określoną kategorią medyczną i według kolejności zgłoszeń.

Przy zapisie uwzględnia się 2 kategorie medyczne pacjentów:

 1. przypadek pilny – jeśli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia.
 2. przypadek stabilny – to pacjent, który nie znajduje się w stanie wymagającym nagłej interwencji medycznej i nie został zaliczony do przypadków pilnych.

Planowany termin udzielenia świadczenia oznaczony jest poprzez wskazanie daty: dzień, miesiąc i rok planowania. Pacjent otrzymuje pisemną informację o wyznaczonym terminie wykonania świadczenia. W razie zmiany stanu zdrowia świadczeniobiorcy, wskazującej na potrzebę wcześniejszego niż w ustalonym terminie udzielenia świadczenia, świadczeniobiorca informuje o tym świadczeniodawcę, który, jeżeli wynika to z kryteriów medycznych, koryguje odpowiednio termin udzielenia świadczenia i informuje niezwłocznie świadczeniobiorcę o nowym terminie.

 1. Pacjent ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia poradni/oddziału w przypadku rezygnacji z zaplanowanego świadczenia.
 2. W przypadku kiedy pacjent nie stawi się w wyznaczonym terminie bez powiadomienia, zostaje skreślony z listy oczekujących na to świadczenie. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, świadczeniodawca informuje świadczeniobiorcę w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wynikającego ze zmiany kolejności udzielenia świadczenia i jej przyczynie. Przepis ten dotyczy również przypadku zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy.
 3. Stosownie do natury udzielanych świadczeń zdrowotnych, w szczególności zabiegów operacyjnych, w trakcie wizyty kwalifikacyjnej pacjent powinien przedstawić wyniki odpowiednich badań oraz zaświadczenie o wykonaniu szczepień ochronnych.
 4. W celu dokonania rejestracji pacjent obowiązany jest okazać dowód tożsamości.
 5. Po zarejestrowaniu pacjent uiszcza w całości obciążającą go należność za świadczenie zdrowotne i otrzymuje rachunek lub paragon fiskalny wystawiony przez Formmed.
 6. Za wartościowe rzeczy pozostawione bez opieki podmiot leczniczy Formmed nie odpowiada.
 7. Świadczeniodawca wpisuje za zgodą świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego :
 8. numer kolejny,
 9. datę i godzinę wpisu,
 10. imię i nazwisko świadczeniobiorcy,
 11. numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość świadczeniobiorcy,
 12. rozpoznanie lub powód przyjęcia,
 13. adres świadczeniobiorcy,
 14. numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji ze świadczeniobiorcą lub jego opiekunem,
 15. termin udzielenia świadczenia,
 16. imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu

– w kolejnej pozycji prowadzonej przez siebie listy oczekujących na udzielenie świadczenia;

Prawa pacjenta

Pacjentowi przysługuje prawo do:

 1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 2. w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych – przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
 3. natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem.
 4. żądania, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie, a pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej). Lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna, że żądanie jest bezzasadne.
 5. uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami, a następnie przedstawić swoje zdanie w tym zakresie. Informacji udziela się także przedstawicielowi ustawowemu pacjenta. Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji innym osobom. Pacjent ma prawo do rezygnacji z otrzymywania informacji. Pacjent do ukończenia 16. roku życia ma prawo do uzyskania od lekarza informacji w formie i w zakresie niezbędnym do prawidłowego udzielenia świadczenia.
 6. informacji o prawach pacjenta.
 7. informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.
 8. dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
 9. zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
 10. zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo wskazać, komu informacje objęte tajemnicą będą przekazywane.
 11. wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji w zakresie określonym w punkcie 5. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę wyraża się w formie pisemnej. Pacjent, także małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia świadomej zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego.  Jeżeli pacjent jest małoletni, całkowicie ubezwłasnowolniony lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody – prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego ma przedstawiciel ustawowy pacjenta, a w przypadku jego braku – w odniesieniu do badania – opiekun faktyczny. Pacjent ma prawo odmówić lub zażądać zaprzestania udzielania świadczenia. Prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego ma pacjent, który: ukończył 16 lat, ubezwłasnowolniony, lub chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.
 12. poszanowania jego intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Prawo to obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności. Obecność osób trzecich przy udzielaniu świadczenia wymaga zgody pacjenta, a w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, jego przedstawiciela ustawowego, i osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej świadczenia.
 13. obecności bliskiej osoby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta lub w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych może odmówić obecności osoby bliskiej pacjentowi. Odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.
 14. leczenia bólu.
 15. dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych – na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej.
 16. zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.
 17. poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Dotyczy to także prawa do kontaktu lub odmowy kontaktu z innymi osobami oraz do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, przy czym pacjent ponosi koszty realizacji tych praw.
 18. opieki duszpasterskiej.
 19. przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
 20. zgłaszania skarg i wniosków oraz do dochodzenia swoich praw.

 

Opracowano na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Do obowiązków pacjenta naszej placówki należy:

 • udzielenie w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia i przebiegu dotychczasowego leczenia;
 • udzielenie pisemnej zgody na wykonanie zabiegu operacyjnego, w szczególności w znieczuleniu ogólnym;
 • okazanie dowodu tożsamości przy rejestracji a także przy odbiorze wyników badań; osoba trzecia, działająca w Jego imieniu, powinna okazać pisemne pełnomocnictwo pacjenta;
 • stosowanie się do ustalonego w Formmed porządku, w tym do ustalonej kolejności wchodzenia do gabinetu lekarskiego;
 • pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych przez placówkę odpłatnie;
 • przestrzeganie zasady nie wchodzenia do części Formmed innej niż przeznaczona do ogólnego użytku pacjentów;
 • zapewnienie odzieży przeznaczonej do pobytu w szpitalu oraz przyborów toaletowych;
 • przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz utrzymanie ładu i porządku w swoim otoczeniu;
 • odnoszenie się z szacunkiem i życzliwością do innych pacjentów oraz personelu Formmed;
 • stosowanie się do zaleceń i wskazówek personelu zakładu;
 • spożywanie żywności i napojów w miejscach do tego przeznaczonych;
 • przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i używania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych;
 • stosowanie się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym;
 • dbanie o mienie stanowiące własność Formmed, w szczególności przedmioty ruchome, urządzenia i aparaturę medyczną;
 • zachowanie w czystości pomieszczeń zakładu, w szczególności nie wylewanie płynów oraz nie wyrzucanie nieczystości czy odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Pacjentowi nie wolno żądać od personelu zakładu świadczenia usług osobistych, niezwiązanych
z udzielanym świadczeniem zdrowotnym.

Pacjentowi nie wolno wprowadzać na teren zakładu zwierząt.

Pacjentowi nie wolno wnosić na teren zakładu przedmiotów o dużych rozmiarach, broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych narzędzi i urządzeń, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu.