Regulamin świadczenia usług w ramach Pakietów Profilaktycznych Endoskopia

Regulamin świadczenia usług w ramach Pakietów Profilaktycznych Endoskopia

 1. Sprzedawcą Usług zakupionych w ramach Pakietów Profilaktycznych Endoskopia („Pakiet”) jest Formmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Babicach Nowych, ul. Warszawska 197 d, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360842, NIP 7272764844, REGON 100920051, („Formmed”)
 2. Pakiet można zakupić w placówce Formmed Centrum Leczenia Wad i Zaburzeń Rozwojowych w Babicach Nowych przy ul. Warszawskiej 197 d.
 3. Pakiet może zostać zakupiony przez osobę, która ukończyła 18 rok życia („Nabywca”).
 4. Do korzystania z zakupionego pakietu uprawniony może zostać Nabywca Pakietu lub wskazana przez niego osoba. („Osoba Uprawniona”).
 5. Komplet badań z Pakietu wykonywany będzie w ilości wskazanej w zakresie Pakietu.
 6. W przypadku gdy w skład Pakietu wchodzą badania laboratoryjne, pobrania w tym zakresie wykonywane są w trakcie jednej wizyty.
 7. Badania w ramach Pakietu realizowane są bez skierowania.
 8. W ramach zakupionego Pakietu z badań wchodzących w jego skład , może korzystać tylko jedna Osoba Uprawniona. Nie może ona zrzec się niewykorzystanych przez nią badań na rzecz osób trzecich.
 9. Warunkiem rozpoczęcia wykonywania badań w ramach Pakietu jest akceptacja przez Nabywcę, niniejszego Regulaminu jak również  dokonanie pełnej wpłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem Formmed.
 1. Badania w ramach Pakietu można zrealizować w ciągu 3 miesięcy od dnia zakupu Pakietu.
 2. W przypadku gdy Osoba Uprawniona nie wykorzysta badań z Pakietu w w/w terminie, nie przysługuje mu zwrot środków finansowych z tytułu zakupionego Pakietu ani w części ani w całości.
 3. Badania wykonywane w ramach Pakietu nie podlegają wymianie na gotówkę i/lub inne usługi.
 4. Przed rozpoczęciem wykonywania badań w ramach Pakietu należy uzgodnić ich termin z personelem rejestracji Formmed – osobiście lub telefonicznie pod numerami telefonów 22 350 47 05 lub 22 827 48 22.
 5. W przypadku gdy badanie gastroskopii i/lub kolonoskopii wykonywane jest w znieczuleniu ogólnym, wskazane jest przybycie na badanie wraz z osobą towarzyszącą.
 6. Po badaniu gastroskopii i/lub kolonoskopii wykonywanym w znieczuleniu ogólnym nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych.
 7. W przypadku, gdy w skład Pakietu wchodzą badania endoskopowe przewodu pokarmowego, badanie to może wskazać na  konieczność pobrania wycinków do badania histopatologicznego lub usunięcia polipów (polipektomia).  Powyższe czynności nie są objęte zakupionym Pakietem, a Nabywca/Osoba Uprawniona uprawnione są do 20% zniżki na te czynności od cen obowiązujących w dniu badania w Formmed. Nabywca/Osoba Uprawniona zobowiązują się tym samym do zapłaty:

a/ za usunięcie polipów  kwoty 200 PLN za każdy usunięty polip oraz

b/ za pobrany wycinek do badania histopatologicznego kwoty 64 PLN za każdy wycinek

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania badań, Nabywca może złożyć reklamację. Przyjmowane są one wyłącznie w formie pisemnej. Reklamacja może być złożona w terminie 14 dni od dnia, w którym badanie miało być wykonana lub zostało nienależycie wykonane. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji 
 1. Korzystanie z badań w ramach Pakietu nie łączy się z żadnymi innymi promocjami ani rabatami na jakiekolwiek usługi.
 2. Integralną część Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 określający zakres badań w ramach poszczególnych Pakietów.
 3. Regulamin powyższy obowiązuje od dnia 01lipca 2017r. i jest podany do publicznej wiadomości na stronie formmed.com.pl

 

 

 

 

Załącznik 1

Pakiety Profilaktyczne Endoskopia

 

NAZWA PAKIETU BADAŃ

BADANIA W PAKIECIE

CENA PAKIETU BADAŃ

Program Profilaktyczny Schorzeń Górnego Odcinka Przewodu Pokarmowego

Badanie USG jamy brzusznej

Gastroskopia z testem urazowym na Helicobacter pylori

Konsultacja gastrologiczna

450 PLN

Program Profilaktyczny Schorzeń Górnego Odcinka Przewodu Pokarmowego (znieczulenie)

Badanie USG jamy brzusznej

Gastroskopia z testem urazowym na Helicobacter pylori

Znieczulenie do zabiegu gastroskopii

Konsultacja gastrologiczna

640 PLN

Program Profilaktyczny Chorób Jelita Grubego

CEA (antygen karcynoembrionalny – marker nowotworu raka jelita grubego i odbytnicy)

CA 19-9 (marker nowotworu dróg żółciowych, trzustki)

Morfologia z rozmazem

Żelazo

Kolonoskopia

Znieczulenie do zabiegu kolonoskopii

Konsultacja gastrologiczna

750 PLN

Program Profilaktyczny Przewodu Pokarmowego

Morfologia z rozmazem

Żelazo

Kolonoskopia

Gastroskopia z testem urazowym na Helicobacter pylori

Znieczulenie do zabiegów kolonoskopii i gastroskopii

Konsultacja gastrologiczna

oraz

a/ dla osób powyżej 50 roku życia :

CEA (antygen karcynoembrionalny – marker nowotworu raka jelita grubego i odbytnicy)

CA 19-9 (marker nowotworu dróg żółciowych, trzustki)

lub

b/ dla osób do 50 roku życia:

badanie histopatologiczne wycinków z dwunastnicy w kierunku wykrycia celiakii

990 PLN