UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, ODBIÓR BADAŃ

CENNIK
OPŁATA ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Na podstawie art. 28 ust. 4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku (tekst jednolity: Dz.U.2017.1318, ze zm.), w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2018r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2019r., począwszy od w okresie 01.09.2019 r. – 31.12.2019 r., ustala się następujące opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej:

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej – w okresie 01.09.2019 r. – 31.12.2019 r. wynoszą:

 

PO RAZ PIERWSZY W ŻĄDANYM ZAKRESIE

PO RAZ KOLEJNY W ŻĄDANYM ZAKRESIE

 

Pacjent

Przedstawiciel ustawowy

Osoba upoważniona

Pacjent

Przedstawiciel
ustawowy

Osoba upoważniona

Kserokopia
(1 strona)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,33 zł

0,33 zł

0,33 zł

Wyciąg
(1 strona)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

9,67 zł

9,67 zł

9,67 zł

Odpis (1 strona)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

9,67 zł

9,67 zł

9,67 zł

Wydruk
(1 strona)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,33 zł

0,33 zł

0,33 zł

Środki komunikacji elektronicznej

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Informatyczny nośnik danych

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1,93 zł

1,93 zł

1,93 zł

Przygotowanie i wydanie zaświadczenia

50 zł

WYJĄTKI OD ZASADY POWYŻSZYCH OPŁAT

1.        W sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych Zakład ma prawo do nieodpłatnego korzystania z dokumentacji medycznej zakładów opieki zdrowotnej (par. 28 ust. 2 u.p.p. w zw. z art. 77 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

2.        W sprawach świadczeń emerytalnych i rentowych z FUS, osoby zainteresowane i organy rentowe są zwolnione od wszelkich opłat (par. 28 ust. 2 u.p.p. w zw. z art. 121 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)

3.        W przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania  o zdarzeniach medycznych (par. 28 ust. 2a)

0 zł

*Podstawa prawna: art. 28 ust. 2a w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 24 ust. 1 pkt. 9 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

PRZECHOWYWANIE ZWŁOK PACJENTA

RODZAJ USŁUGI

CENA

Przechowywanie zwłok pacjenta przez czas dłuższy niż 72 godz. – liczone od godziny jego śmierci

60 zł  za dobę

Dokumenty do pobrania:

> Oświadczenie Pacjenta/Opiekuna prawnego (w przypadku Pacjenta małoletniego), dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Formmed Sp. z o.o., Sp. k., upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia, udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz uzyskiwania dokumentacji zdrowotnej Pacjenta.

> Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

> Upoważnienie_do_odbioru_badań

> Oświadczenie o przesłanie dokumentacji medycznej pocztą

Przygotowanie kserokopii dokumentacji medycznej nastąpi w terminie do 14 dni roboczych.