UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, ODBIÓR BADAŃ

OPŁATY ZA WYDANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami placówki medyczne nie mogą pobierać opłat za wydanie dokumentacji medycznej (po raz pierwszy w żądanym zakresie) od pacjentów lub przedstawicieli ustawowych pacjentów (np. rodziców pacjentów). Zgodnie z interpretacją Ministra Zdrowia wyłączenie to obejmuje także osoby upoważnione przez pacjenta.

Tym samym opłaty za wydanie dokumentacji medycznej mogą być pobierane wyłącznie w sytuacji, gdy:

  • pacjent,
  • przedstawiciel ustawowy pacjenta,
  • osoba upoważniona przez pacjenta

– zwraca się o dokumentację medyczną po raz kolejny w żądanym zakresie. Opłata za udostępnienie dokumentacji w powyższych sytuacjach nie może przekroczyć maksymalnych stawek, obliczonych na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Maksymalne stawki za okres 01.03.2022 r. do 31.05.2022 r. przedstawiają się następująco:

0,43 zł – za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (1 strona),

2,48 zł – za elektroniczny nośnik danych,

12,44  – za wyciąg lub odpis dokumentacji (1 strona).

 

Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej

 

PO RAZ PIERWSZY W ŻĄDANYM ZAKRESIE

PO RAZ KOLEJNY W ŻĄDANYM ZAKRESIE

Kserokopia lub wydruk (1 strona)

0,00 zł

0,43 zł

Wyciąg lub odpis
(1 strona)

0,00 zł

12,44 zł

Środki komunikacji elektronicznej

0,00 zł

0,00 zł

Informatyczny nośnik danych

0,00 zł

2,48 zł

 

WYJĄTKI OD ZASADY POWYŻSZYCH OPŁAT

1.        W sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych Zakład ma prawo do nieodpłatnego korzystania z dokumentacji medycznej zakładów opieki zdrowotnej (par. 28 ust. 2 u.p.p. w zw. z art. 77 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

2.        W sprawach świadczeń emerytalnych i rentowych z FUS, osoby zainteresowane i organy rentowe są zwolnione od wszelkich opłat (par. 28 ust. 2 u.p.p. w zw. z art. 121 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)

3.        W przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania  o zdarzeniach medycznych (par. 28 ust. 2a)

0 zł

 

Źródło:

  • art. 28 ust. 2a w związku z ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • art. 24 ust. 1 pkt. 9 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-czwartym-kwartale-2020-roku,271,31.html.

 

PRZECHOWYWANIE ZWŁOK PACJENTA

RODZAJ USŁUGI

            CENA

Przechowywanie zwłok pacjenta przez czas dłuższy niż 72 godz. – liczone od godziny jego śmierci

60 zł  za dobę

 

Dokumenty do pobrania:

> Oświadczenie Pacjenta/Opiekuna prawnego (w przypadku Pacjenta małoletniego), dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Formmed Sp. z o.o., Sp. k., upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia, udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz uzyskiwania dokumentacji zdrowotnej Pacjenta.

> Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

> Upoważnienie do wydania badań

> Oświadczenie o przesłanie dokumentacji medycznej pocztą