UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, ODBIÓR BADAŃ

CENNIK
OPŁATA ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Na podstawie art. 28 ust. 4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku (tekst jednolity: Dz.U.2017.1318, ze zm.), w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2018r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2018r., począwszy od w okresie 01.03.2019 r. – 31.05.2019 r., ustala się następujące opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej:

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej – w okresie 01.03.2019 r. – 31.05.2019 r. wynoszą:

  1. za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej* – 9,73
  2. za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej** – 0,34
  3. za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych*** – 1,95
  4. za przygotowanie i wydanie zaświadczenia**** – 50,00
    poniżej wyjątki, gdzie opłat nie pobiera się.

Wyjątki od zasady pobierania opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej
opłat nie pobiera się:

  1. W sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych Zakład ma prawo do nieodpłatnego korzystania z dokumentacji medycznej zakładów opieki zdrowotnej (par. 28 ust. 2 u.p.p. w zw. z art. 77 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)
  2. W sprawach świadczeń emerytalnych i rentowych z FUS, osoby zainteresowane i organy rentowe są zwolnione od wszelkich opłat (par. 28 ust. 2 u.p.p. w zw. z art. 121 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)
  3. W przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania  o zdarzeniach medycznych (par. 28 ust. 2a)

 * „nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.1383, ze zm.), począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.”
** nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w *;
*** nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w *;
**** nie dotyczy zaświadczeń, z płatności za które pacjent jest zwolniony na podstawie osobnych przepisów.

 

 
Dokumenty do pobrania:

> Oświadczenie Pacjenta/Opiekuna prawnego (w przypadku Pacjenta małoletniego), dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Formmed Sp. z o.o., Sp. k., upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia, udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz uzyskiwania dokumentacji zdrowotnej Pacjenta.

> Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

> Upoważnienie_do_odbioru_badań

> Oświadczenie o przesłanie dokumentacji medycznej pocztą

Przygotowanie kserokopii dokumentacji medycznej nastąpi w terminie do 14 dni roboczych.